Sample Avatar

Espais d'aprenentatge amb tecnologia immersiva

by: D-Eva Project

Actualment, l'alumnat desenvolupa aquestes activitats durant les seves estades a les escoles (com a part de les assignatures del pràcticum), així com en un espai de simulació a l'escola de la UAB. Amb l'activitat que es proposa a continuació, l'alumnat podrà dissenyar l'espai mitjançant eines digitals, sense necessitat d'accedir al context físic. 

L'activitat es desenvolupa de manera individual, ja que cada futur/a docent ha de demostrar per si mateix/a les seves habilitats per a dissenyar l'ambient d'aprenentatge, com si anés en una escola real. Mitjançant el feedback proporcionat pels seus iguals i per el/la professor/a, cada estudiant podrà aplicar canvis o focalitzar la seva atenció en uns certs aspectes, de manera anàloga a com succeeix en els centres educatius.

L'activitat està programada per a durar algunes setmanes, ja que es contempla una provisió de feedback durant el seu desenvolupament perquè es puguin aplicar les millores abans del lliurament. A continuació es presenta una possible aproximació a la implementació de l'activitat:

1.     El/la docent introdueix l'eina digital a l'alumnat i li explica quin és el principal objectiu de l'activitat i com poden interactuar amb la plataforma. Es pot facilitar algun material amb instruccions i orientacions. 
2.     El/la docent dissenya l'estructura general de l'espai i selecciona les condicions (característiques de l'alumnat, perfil de les famílies, característiques del context, perfil del professorat actual, resultats d'aprenentatge esperats, etc.) que l'estudiantat haurà de tenir en compte a l'hora de dissenyar l'ambient. A més, el/la professor/a pot decidir quin tipus de recursos estaran disponibles en l'eina per a dissenyar aquest ambient, amb l'objectiu d'afegir realisme, ja que en els centres educatius els recursos són limitats. 
3.     L'alumnat es familiaritza amb l'eina i comença en anàlisi de les condicions i dels recursos disponibles. Durant aquesta fase, l'alumnat ha d'elaborar un informe en el qual es destaquin:
a.     Quines són les principals limitacions (condicions) del context?
b.     Quins són els recursos disponibles?
c.      Com es pot ser imaginatiu/va amb els recursos disponibles?
d.     Etc. 
4.     L'estudiantat inicia el disseny de l'ambient, tenint en compte les condicions i els recursos disponibles. Així mateix, proporcionen un informe en el qual justifiquen, en funció de les condicions i els recursos, les decisions preses durant el disseny de l'ambient. 
5.     El/la professor/a i els/les iguals proporcionen feedback a cada estudiant, tenint en compte l'ambient dissenyat, les variables implicades i els criteris d'avaluació. 
6.     L'alumnat aplica els canvis a l'ambient d'aprenentatge en funció del feedback que ha rebut, tant dels seus iguals com del seu docent. Així mateix, han d'adaptar el seu informe amb els canvis que estan introduint. També han de decidir si cal desestimar alguns comentaris rebuts durant el feedback, i en aquest cas hauran de justificar el perquè. Una vegada es completa aquest treball, es lliura al/a la docent. 
7.     El/la docent avalua el resultat final i proporciona feedback a l'alumnat.

Si us plau, Iniciar sessió per a comentar

No hi ha comentaris